ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2

เลื่อนการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 91

27.02.2563

Attach file

เลื่อนการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 91

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกใน ปัจจุบัน ทาให้คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย วิทยากร และสมาชิกมีความ กังวลกับการจัดประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 91 ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรค และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรให้ดาเนินการดังนี้
ข้อ 1 เลื่อนการจัดประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 91 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 รวมทั้งการ ประชุม Pre-Congress Refresher Course Neuroanesthesia วันที่ 6 มีนาคม 2563
ข้อ 2 การกาหนดวันประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 91 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะดาเนินการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป

RCAT

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ 5๐ ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771

มือถือ:   085-2610066, 081-9063066

Email: anesththai.rcat@gmail.com,

RCATinternational@gmail.com,

rcat.register@gmail.comanesthai@hotmail.com