ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2

เลื่อนการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 91

27.02.2563

Attach file

เลื่อนการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 91

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกใน ปัจจุบัน ทาให้คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย วิทยากร และสมาชิกมีความ กังวลกับการจัดประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 91 ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรค และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรให้ดาเนินการดังนี้
ข้อ 1 เลื่อนการจัดประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 91 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 รวมทั้งการ ประชุม Pre-Congress Refresher Course Neuroanesthesia วันที่ 6 มีนาคม 2563
ข้อ 2 การกาหนดวันประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 91 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะดาเนินการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป