ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3

การคืนเงินค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 91

04.03.2563

Attach file

การคืนเงินค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 91

จากที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศเลื่อนการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 91 ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 และการประชุม pre-congress: 5th Neuroanesthesia academic meeting ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ ออกไปอย่างไม่มี กาหนดนั้น ในการนี้คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เห็นสมควรดังนี้

ยินดีคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจานวนแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทุกราย โดยสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอคืนเงินจากเว็บไซต์ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย (www.anesthai.org) ได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้สานักงานเลขาธิการรวบรวมรายชื่อทั้งหมดเพื่อขออนุมัติตามระเบียบ การเงินในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ในเดือนเมษายน 2563 หลังจากนั้นจะดาเนินการโอน เงินค่าลงทะเบียนคืนภายในวันที่ 15 เมษายน 2563