ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครการสอบบอร์ด multiple choice question รอบพิเศษ

12.11.2563

Attach file

ประกาศรับสมัครการสอบบอร์ด multiple choice question รอบพิเศษ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ต้องเป็นผู้ที่สอบ MCQ ในเดือนกรกฎาคม 2563 ยังไม่ผ่านดังนี้
1. แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3
2. แพทย์ที่จบการฝึกอบรมแล้วทั้งการสอบเพื่อวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติฯ

ค่าสมัครสอบ
1. แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ค่าสมัครสอบ 3,000 บาท
2. แพทย์ที่จบการฝึกอบรมแล้ว ค่าสมัครสอบ 5,000 บาท
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “อฝส. วิสัญญี 2552-2553”
เลขที่ 045-536601-9

สมัครโดยส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่
คุณจิราพร ขาภักดี
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารความก้าวหน้าทางวิชาการ ชั้น 9
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (วงเล็บ สมัครสอบบอร์ดรอบพิเศษ)
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563