ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การขอทุนโครงร่างงานวิจัย ราชวิทยาลัยฯ

13.11.2563

Attach file

การขอทุนโครงร่างงานวิจัย ราชวิทยาลัยฯ

การขอทุนโครงร่างงานวิจัย
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนการทําวิจัยโดยจัดทุนโครงร่างงานวิจัยขึ้นให้กับ
สมาชิกที่มีโครงร่างงานวิจัย ซึ่งมีประโยชน์และมีโอกาสสําเร็จสูง โดยส่งให้ทางราชวิทยาลัยฯ พิจารณาเพื่อ
คัดเลือกโครงร่างงานวิจัย โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเป็ น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
1. ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินจํานวน 10,000 บาท
2. โครงร่างงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้วส่งต้นฉบับจะได้รับเงินจํานวน 10,000 บาท
3. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิสัญญีสารจะได้รับเงินจํานวน 10,000 บาท
โครงร่างงานวิจัยนี้สามารถรับเงินร่วมจากแห่งอื่นได้เปิ ดรับคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ส่งที่ Email: anesththai.rcat@gmail.com
ติดต่อคุณจิรนันท์ สมศรี โทร. 085-261-0066