ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ

9.2.2564

Attach file

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
ก.คุณสมบัติและหลักฐานของผู้ยื่นคำขอสมัครสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประเภทที่สาม พ.ศ. 2547 ข้อ 2 และมีหลักฐานประกอบดังเอกสาร File ดังนี้