ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ

9.2.2564

Attach file

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
ก.คุณสมบัติและหลักฐานของผู้ยื่นคำขอสมัครสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ เพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประเภทที่สาม พ.ศ. 2547 ข้อ 2 และมีหลักฐานประกอบดังเอกสาร File ดังนี้

RCAT

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ 5๐ ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771

มือถือ:   085-2610066, 081-9063066

Email: anesththai.rcat@gmail.com,

RCATinternational@gmail.com,

rcat.register@gmail.comanesthai@hotmail.com