ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ

9.2.2564

Attach file

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
รายละเอียดดังเอกสาร File ที่แนบมาดังนี้