ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

เอกสารการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

9.2.2564

Attach file

เอกสารการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
เอกสารการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564
1. ระเบียบการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลระยะเวลา 1 ปีิ พ.ศ. 2564
2. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลระยะเวลา 1 ปี ประจำปี 2564