ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔

บทเฉพาะกาลสำหรับการเลือกตั้งรองประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ ๒๕๖๕-๒๕๖๖

21.6.2564

Attach file

บทเฉพาะกาลสำหรับการเลือกตั้งรองประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ ๒๕๖๕-๒๕๖๖

ขณะนี้ขั้นตอนการเลือกตั้งรองประธานราชวิทยาลัยฯ วาระ 2565 - 66