ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

แนวทางการขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

10.9.2564

Attach file

แนวทางการขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

แนวทางการขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
พ.ศ. ๒๕๖๔