top of page

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การคัดเลือกรองประธานราชวิทยาลัย ฯ วาระ พ.ศ.2567-2568

27.2.2566

Attach file

การคัดเลือกรองประธานราชวิทยาลัย ฯ วาระ พ.ศ.2567-2568

การคัดเลือกรองประธานราชวิทยาลัย ฯ
วาระ พ.ศ.2567-2568
ที่จะเริ่มขึ้นในช่วง 1 มีนาคม ถึง 2 กันยายน พ.ศ.2566

สามารถเสนอชื่อได้ที่ https://forms.gle/3npTowfaB86hfjgK7

bottom of page