top of page

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

เชิญชวนสมาชิกเลือกช่องทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งระบบ E-Voting

1.5.2566

Attach file

เชิญชวนสมาชิกเลือกช่องทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งระบบ E-Voting

การเลือกตั้งรองประธานราชวิทยาลัยฯ วาระพ.ศ. 2567-2568

ขอเชิญชวนสมาชิกเลือกช่องทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งระบบ E-Voting
สามารถ Scan QR code ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งระบบ E-Voting
เพื่อเลือกตั้งรองประธานราชวิทยาลัยฯ วาระพ.ศ. 2567-2568
ในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ระบบเลือกตั้งและขอ Pincode : https://allregist.com/evote/register/?loginID=ef03515fc73883130d807edf30f87121

QR code สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file

bottom of page