คณะกรรมการบริหาร

วาระปี พ.ศ. 2563-2564

แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์

ประธานราชวิทยาลัย

นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรม

รองประธานราชวิทยาลัย

แพทย์หญิงประภา รัตนไชย

อดีตประธานราชวิทยาลัย

แพทย์หญิงสุวิมล ต่างวิวัฒน์

เลขาธิการ

นายแพทย์ชาญฤทธิ์ ล้อทวีศักดิ์

รองเลขาธิการ

แพทย์หญิงเบญจรัตน์ หยกอุบล

เหรัญญิก

แพทย์หญิงอรลักษณ์ รอดอนันต์

ประธานวิชาการ

นายแพทย์นรุตม์ เรือนอนุกูล

นายทะเบียน

แพทย์หญิงสุรัญชนา เลิศศิริโสภณ

ประชาสัมพันธ์

นายแพทย์สมบูรณ์ เทียนทอง

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงนุชนารถ บุญจึงมงคล

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงวรินี เล็กประเสริฐ

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงงามจิตร์ ภัทรวิทย์

กรรมการกลาง

นายแพทย์ภูพิงค์ เอกะวิภาต

กรรมการกลาง

นายแพทย์นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล

กรรมการกลาง