คณะกรรมการบริหาร

วาระปี พ.ศ. 2563-2564

DSC09227.jpg

แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์

ประธานราชวิทยาลัย
DSC09203.jpg

นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรม

รองประธานราชวิทยาลัย

DSC09191.jpg

แพทย์หญิงประภา รัตนไชย

อดีตประธานราชวิทยาลัย

DSC09210.jpg

แพทย์หญิงสุวิมล ต่างวิวัฒน์

เลขาธิการ
DSC09260.jpg

นายแพทย์ชาญฤทธิ์ ล้อทวีศักดิ์

รองเลขาธิการ

DSC09234.jpg

แพทย์หญิงเบญจรัตน์ หยกอุบล

เหรัญญิก

DSC09245.jpg

แพทย์หญิงอรลักษณ์ รอดอนันต์

ประธานวิชาการ
DSC09240.jpg

นายแพทย์นรุตม์ เรือนอนุกูล

นายทะเบียน

ajpin.jpg

แพทย์หญิงสุรัญชนา เลิศศิริโสภณ

ประชาสัมพันธ์

DSC09252.jpg

นายแพทย์สมบูรณ์ เทียนทอง

กรรมการกลาง
13130140629363_edited_edited.jpg

แพทย์หญิงนุชนารถ บุญจึงมงคล

กรรมการกลาง

อ.วรินี รามา.jpg

แพทย์หญิงวรินี เล็กประเสริฐ

กรรมการกลาง

DSC09196.jpg

แพทย์หญิงงามจิตร์ ภัทรวิทย์

กรรมการกลาง
DSC09259.jpg

นายแพทย์ภูพิงค์ เอกะวิภาต

กรรมการกลาง

DSC09223.jpg

นายแพทย์นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล

กรรมการกลาง