top of page

Resident

สมัครเข้าศึกษา

แพทยประจำบ้านต่อยอด

A Natural Girl
A Natural Girl
Fellow
แพทย์ประจำบ้าน
วิสัญญี
Man with Mustache
ผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล
Playing with Matches

01

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
ขั้นตอน
วันที่
สถานที่
รับสมัคร
1-30 ต.ค. 2566
www.tmc.or.th/tcgme
การสัมภาษณ์ลำดับที่ 1
17-18 ธ.ค. 2566
สถาบันที่เลือกลำดับที่ 1
การสัมภาษณ์ลำดับที่ 2-3
20 ธ.ค. 2566
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลการคัดเลือก
16 มี.ค.2567
www.tmc.or.th/tcgme

02

รอบที่ 2
ขั้นตอน
วันที่
สถานที่
รับสมัคร
2-16 พ.ค. 2567
www.tmc.or.th/tcgme
การสัมภาษณ์
ประกาศตามสถาบันฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมที่รับสมัคร
เอกสารและรายละเอียดการสมัคร
สาขาที่เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 • อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
 • อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
 • อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับเด็ก
 • อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด(วิสัญญีวิทยา)
 • อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน

01

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ขั้นตอน
วันที่
สถานที่
รับสมัคร
1-30 ต.ค. 2566
www.tmc.or.th/tcgme
การสัมภาษณ์ลำดับที่ 1
ประกาศตามสถาบันฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมที่รับสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือก
16 มี.ค.2567
www.tmc.or.th/tcgme
รอบที่ 2

02

ขั้นตอน
วันที่
สถานที่
รับสมัคร
2-16 พ.ค. 2567
www.tmc.or.th/tcgme
การสัมภาษณ์
ประกาศตามสถาบันฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมที่รับสมัคร
เอกสารและรายละเอียดการสมัคร

01

กำหนดการรับสมัครการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล
ขั้นตอน
วันที่
สถานที่
รับสมัครต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1 เม.ย.- 15 พ.ค. ทุกปี
สถาบันพระบรมราชชนก
รับสมัคร
1 เม.ย.- 31 พ.ค. ทุกปี
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลคัดเลือก
31 ก.ค. ทุกปี
ต้นสังกัด
คุณสมบัติผู้สมัคร

02

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ การพยาบาล และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ หัวหน้าหน่วยงานและได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัย วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นกรณีเฉพาะราย

 2. ใบอนุญาตตามข้อ 6.1 ต้องมีอายุครอบคลุมจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม

 3. ได้รับการจ้างหรือต่อสัญญาให้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่เป็นส่วนงานในสังกัดของราชการหรือในกากับของรัฐจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม

 4. ไม่เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์ก่อน หรือ ระหว่างการฝึกอบรม

 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

 6. มีประวัติการทางานดี ความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษ หรือสอบสวนทางวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชา

  พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม

 7. ผู้สมัครที่รับต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 8. ต้องไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เช่น โรคที่หยุดงานบ่อย เนื่องจากระหว่างการฝึกอบรมจะมีสิทธิ์ลาได้ไม่เกิน 10 วันทำการ

เอกสารและรายละเอียดการสมัคร
ใบสมัคร
bottom of page