top of page

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการป้องกันและรักษาภาวะอุณหภูมิกายตํ่า ในระยะ ก่อน ระหว่างและหลังผ่าตัด

14.7.2566

Attach file

แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการป้องกันและรักษาภาวะอุณหภูมิกายตํ่า ในระยะ ก่อน ระหว่างและหลังผ่าตัด

แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการป้องกันและรักษาภาวะอุณหภูมิกายตํ่า ในระยะ ก่อน ระหว่างและหลังผ่าตัด
(Clinical guideline for prevention and management of perioperative hypothermia)

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file

bottom of page