top of page

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ทั้ง 5 ท่าน ที่สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร

14.7.2566

Attach file

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ทั้ง 5 ท่าน ที่สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร

🎊ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ทั้ง 5 ท่าน ที่สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ซึ่งเป็นการสอบร่วมกันครั้งแรกของหลักสูตรฯ หลังจากผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่
🔸พญ.วัลยา หอมสุวรรณ์
รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
🔸พญ.ชลัยลักษณ์ อัศวกวินทิพย์
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
🔸นพ. ชัยวัฒน์ นริสศิริกุล
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
🔸นพ.ฐัทชา ธราธรพิสุทธิกุล
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
🔸พญ.ชัญญาภัค ชุมทอง
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

bottom of page