top of page

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา/ฝึกอบรมต่างประเทศ

18.6.2567

Attach file

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา/ฝึกอบรมต่างประเทศ

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา/ฝึกอบรมต่างประเทศให้กับวิสัญญีแพทย์
จำนวน 1 ทุน สูงสุด 120,000 บาท

ผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติและแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
1. เป็นสมาชิกสามัญราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
2. ไม่เคยไปศึกษา/ฝีกอบรมต่างประเทศภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนขอรับทุน
3. ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมในสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นระยะติดต่อกันอย่างน้อย 2 เดือน
4. ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมในสาขาวิสัญญีวิทยา หรือการระงับปวด หรือ เวชบำบัดวิกฤติ

ติดต่อขอรับรายละเอียดและเงื่อนไข ได้ที่
สำนักงานเลขานุการราชวิทยาลัยฯ
โทร. 02-7167220 หรือ 085-2610066 (ในวันและเวลาราชการ)
กำหนดยื่นใบสมัครภายใน 30 มิถุนายน 2567

bottom of page