top of page

แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญวิสัญญีพยาบาลเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 69

Conference

Student

การรับสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา รอบที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2566

Conference

Student

ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ และอนุมัติบัตรฯอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสําหรับเด็ก ประจำปีการฝึกอบรม 2566

Conference

Student

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ

Conference

Student

เชิญชวนสมาชิกเลือกช่องทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งระบบ E-Voting

Conference

Student

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งรองประธานราชวิทยาลัยฯ วาระ พ.ศ. 2567-2568

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

bottom of page