top of page

แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 99

conference

Student

กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีฯ ครั้งที่ 99 และการอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีพยาบาล

Conference

Student

การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 70

conference

Student

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ 2 และ 3 ปีการฝึกอบรม 2567

Conference

Student

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2567

Conference

Student

The Malaysian Society of Paediatric Anaesthesiologists (MSPA)

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

bottom of page