top of page

แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา และอนุสาขาต่อยอด

Conference

Student

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา/ฝึกอบรมต่างประเทศ

Conference

Student

ขอเชิญวิสัญญีแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 100

Conference

Student

การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 71

conference

Student

ขอเชิญเข้าร่วมworkshopการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการให้ยาสงบประสาท เพื่อทำหัตถการส่องกล้องทางเดินอาหาร

Conference

Student

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประกาศรับโอน ตำแหน่งนายแพทย์

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

bottom of page