top of page

แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวิชาการปลายปีของราชวิทยาลัยฯ​

Conference

Student

กำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ นายแพทย์จรูญ ไชยโรจน์

Conference

Student

การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567

Conference

Student

แนวทางการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ หนังสืออนุมัติฯ สาขาวิสัญญีวิทยา และอนุสาขา ปีการฝึกอบรม 2566

Conference

Student

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประกาศรับโอน ตำแหน่งนายแพทย์

Conference

Student

แนวทางการสมัครสอบอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

bottom of page