top of page

แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเซ็น MOU เรื่องระบบก๊าซทางการแพทย์ 3 ฝ่าย

Conference

Student

เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แผน ก. รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

Conference

Student

สรุปประเด็นสำคัญ จากงานประชุมวิสัญญีแพทย์ฯ สัญจร ครั้งที่ 2

Conference

Student

WFSA ประกาศรับสมัคร candidate สำหรับ board committee ของ WFSA ปี 2024-2028 (2026)

Conference

Student

ประกาศรับสมัครการสอบบอร์ด multiple choice question (รอบพิเศษ)

Conference

Student

ประกาศการรับสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2567

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

bottom of page