top of page

แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสมัครรับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศของสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2566

Conference

Student

ประกาศเปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล

Conference

Student

ขอเชิญวิสัญญีพยาบาลเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 68

Conference

Student

งานการประชุมวิชาการนานาชาติ The9 Association of Southeast Asian Pain Societies Congress, ASEAPS 2023

Conference

Student

การคัดเลือกรองประธานราชวิทยาลัย ฯ วาระ พ.ศ.2567-2568

Conference

Student

รายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลำดับ ที่ 2-3 สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่1

student

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

bottom of page