top of page

แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

WFSA ประกาศรับสมัคร candidate สำหรับ board committee ของ WFSA ปี 2024-2028 (2026)

Conference

Student

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.สุวิมล ต่างวิวัฒน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ

Conference

Student

ประกาศการรับสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2567

Conference

Student

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ทั้ง 5 ท่าน ที่สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร

Conference

Student

🎓ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาและผ่านการเพิ่มพูนทักษะมาแล้ว ทุกท่าน

Conference

Student

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ประจําปีการศึกษา 2566-2567

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

bottom of page