vote.jpeg

ผ่านระบบ E-vote ของแพทยสภา
1. Create pin code

   โดยสามารถสร้างได้ด้วยตนเอง โดยไปที่ link นี้

   https://allregist.com/evote/register/?

2. "ลงทะเบียนใช้สิทธิ์" ภายใน 1-25 ก.ค. 2564

3. "ลงคะแนนเลือกตั้ง" 1-15 ส.ค. 2564

 < รายละเอียดเพิ่มเติม >

ประชุมวิชาการ

แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

28-29 สิงหาคม 2564

การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 94

RCAT logo png.png

WEBINAR

LIVE

neuroinanutshell-1.jpeg

VDO rerun

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 94 ร่วมกับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 65

Conference

Student

บทเฉพาะกาลสำหรับการเลือกตั้งรองประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ ๒๕๖๕-๒๕๖๖

Conference

Student

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2564-2565

Conference

Student

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกเลือกตั้ง รองประธานราชวิทยาลัยฯ
(วาระปีพ.ศ. 2565-2566)

Conference

Student

การเลือกตั้งรองประธาน ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี 2565-2566

Conference

Student

ราชวิทยาลัยฯ ร่วมกับชมรมวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทแห่งประเทศไทย

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.