top of page

แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ นายแพทย์จรูญ ไชยโรจน์

Conference

Student

รับสมัครอาจารย์วิสัญญีแพทย์

Conference

Student

แนวทางการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ หนังสืออนุมัติฯ สาขาวิสัญญีวิทยา และอนุสาขา ปีการฝึกอบรม 2566

Conference

Student

ประกาศผลการนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ในการประชุมวิชาการประจำปีฯ ครั้งที่ 99

Conference

Student

แนวทางการสมัครสอบอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน

Conference

Student

เปิดรับสมัครพยาบาลเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปีประจำปีการศึกษา 2567-2568

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

bottom of page