vote.jpeg

ประชุมวิชาการ

neuroinanutshell-1.jpeg

แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกเลือกตั้ง รองประธานราชวิทยาลัยฯ
(วาระปีพ.ศ. 2565-2566)

Conference

Student

ใบสมัครสอบปลายปีวิชาวิสัญญีวิทยา ของแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา ปีที่สอง

Conference

Student

ราชวิทยาลัยฯ ร่วมกับชมรมวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทแห่งประเทศไทย

Conference

Student

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 93 และการอบรมฟื้นฟูวิสัญญีวิทยา ครั้งที่ 64

Conference

Student

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2

Conference

Student

เอกสารการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.