top of page
workshop-category_edited.jpg

หลักสูตรที่ทางราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย ได้จัดทำระบบขึ้นเพื่อให้แพทย์ สามารถศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้การสงบประสาทสำหรับการทำหัตถการเสริมสวย

หลักสูตรสำหรับแพทย์

     ตามที่แพทยสภาเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับการสงบประสาทในการทำหัตถการเสริมสวยสำหรับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ จึงมอบหมายให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสงบประสาทและการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย ตามประกาศประกาศแพทยสภา ที่ 98/2564 เรื่อง แนวทางการให้ยาสงบประสาท (Sedative Drug) ของแพทย์ในการทำหัตถการเกี่ยวกับการเสริมสวย

     ทางราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำหลักสูตร เพื่อประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับการสงบประสาทในการทำหัตถการเกี่ยวกับการเสริมสวยสำหรับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ด้านสงบประสาท โดยหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย

หลักสูตรการฝึกอบรมภาคทฤษฏี​​

     เป็นหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี สอดคล้องตามระดับความลึกของการสงบประสาท ที่เป็นการเรียนผ่านระบบ e-learning ที่จัดทำโดย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบเนื้อหา interactive และ สถานการณ์จำลองการให้การสงบประสาท

     การประเมิน (summative) ในรูปแบบ multiple choice questions กำหนดเกณฑ์ผ่านคือ ผู้ทำการทดสอบต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

E-learning:  www.rcatcourse.org

หลักสูตรการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

     ผู้อบรมสามารถเข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติได้ เมื่อผ่านการอบรมภาคทฤษฎีมาแล้วเท่านั้น การฝึกปฏิบัติจะแบ่งเป็น 2 modules ย่อยคือ 

Module1 สำหรับการดูแลเฝ้าระวังระหว่างการสงบประสาทระดับปานกลางเป็นเวลา 1.5 วัน ประกอบด้วย

 • ฝึกปฏิบัติในห้องผ่าตัด รวมถึงห้องพักฟื้น  0.5 วัน

 • Simulation based training 0.5 วัน

 • สอบ simulation based examination 0.5 วัน

Module 2 สำหรับการดูแลเฝ้าระวังระหว่างการให้ยาสงบประสาทระดับลึก หรือเมื่อมีการบริหารยา propofol เป็นเวลา 2 วัน ประกอบด้วย

 • ฝึกปฏิบัติในห้องผ่าตัด รวมถึงห้องพักฟื้น  1 วัน

 • Simulation based training 0.5 วัน

 • สอบ simulation based examination 0.5 วัน

ลงทะเบียนและรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

     ผู้เข้ารับการอบรม ต้องผ่านการอบรม Basic life support (BLS) หรือ ประกาศนียบัตร Advanced cardiac life support (ACLS) ตามระดับการสงบประสาทและผู้ปฏิบัติ ดังนี้

 • การให้ยาสงบประสาทระดับตื้น (light sedation)

  • BLS certification

 • การให้ยาสงบประสาทระดับปานกลาง (moderate sedation):        

  • ACLS certification สำหรับผู้ให้ยา 

  • BLS certification สำหรับผู้เฝ้าระวัง

 • การให้ยาสงบประสาทระดับลึก (deep sedation) หรือเมื่อมีการบริหารยา propofol:

  • ACLS certification สำหรับผู้ให้ยา และผู้เฝ้าระวัง

: ประกาศนียบัตร ฯ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน ณ วันที่เข้าฝึก

bottom of page