top of page

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2567-2568

3.jpg

รศ.พญ.วรินี เล็กประเสริฐ

ประธานราชวิทยาลัยฯ
1.jpg

รศ.พญ.สุวิมล ต่างวิวัฒน์

รองประธานราชวิทยาลัยฯ

15.jpg

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม

อดีตประธานราชวิทยาลัยฯ

9.jpg

ผศ.พญ.ฐิติกัญญา  ดวงรัตน์

เลขาธิการ
11.jpg

ผศ.นพ.สุดสยาม มานุวงศ์

รองเลขาธิการ

12.jpg

รศ.พญ.อรลักษณ์ รอดอนันต์

ประธานวิชาการ

2.jpg

ผศ.นพ.เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ

นายทะเบียน
7.jpg

พญ.วีรนุช ธีระสุนทรวงศ์

เหรัญญิก

5.jpg

ผศ.พญ.สุรัญชนา  เลิศศิริโสภณ

ประชาสัมพันธ์

4.jpg

ศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน

กรรมการกลาง (บรรณาธิการวิสัญญีสาร)
13.jpg

รศ.พญ.นุชนารถ  บุญจึงมงคล

กรรมการกลาง

8.jpg

ดร.นพ.ภูพิงค์ เอกะวิภาต

กรรมการกลาง

14.jpg

นพ.ปัณณวิชญ์  เบญจวลีย์มาศ

กรรมการกลาง
6.jpg

ผศ.พญ.งามจิตร์ ภัทรวิทย์

กรรมการกลาง

10.jpg

ผศ.นพ.รัฐพล  แสงรุ้ง

กรรมการกลาง

bottom of page