top of page

กำลังปรับปรุง Website  

การสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 99 และการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 70 

ต้องลงทะเบียนสมาชิกในส่วนสมาชิก(Member area) ก่อน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

หากมีปัญหาติดต่อ email : anesththai.rcat@gmail.com หรือ เบอร์โทร 085-2610066,081-9063066

แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวิชาการปลายปีของราชวิทยาลัยฯ​

Conference

Student

กำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ นายแพทย์จรูญ ไชยโรจน์

Conference

Student

การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567

Conference

Student

แนวทางการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ หนังสืออนุมัติฯ สาขาวิสัญญีวิทยา และอนุสาขา ปีการฝึกอบรม 2566

Conference

Student

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประกาศรับโอน ตำแหน่งนายแพทย์

Conference

Student

แนวทางการสมัครสอบอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

bottom of page